UWARUNKOWANIA INTEGRACJI POSTAWAMI SPOŁECZNYMI LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin „integracja” pochodzący od łac. integratio — zespolenie, sca­lenie; tworzenie całości z części, ma dużo sformułowań definicyjnych, co budzi kontrowersje. Używany zostaje także do określania ostatecznego celu rehabilitacji: „… celem rehabilitacji (rewalidacji) jest maksymalna integracja osób poszkodowanych w normalne społeczeństwo” (A. Iiulek 1977, s. 12) —vtj. integracji społecznej, za którą uważa się sharmonizo- wanie zbiorowości społecznej, rozumiane jako intensywność i częstotli­wość kontaktów między członkami danej zbiorowości oraz jako akcepta­cja w jej obrębie wspólnych systemów, wartości, norm i ocen (J. Doro- szewska 1980, s. 198). Właściwe przygotowanie człowieka do życia w określonym środowi­sku społecznym zależy w dużej mierze od jego wychowania. Niemałą ro­lę w tym procesie odgrywa repertuar postaw, jakim dana jednostka dysponuje.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!