OCENIAJĄC WARUNKI

Dlatego też, państwu przez systemy rentowe i emerytalne oraz pomoc społeczną przy­pada czołowa rola w zapewnieniu potrzeb materialnych. Dokonując analizy sytuacji materialnej badanych należy zaznaczyć,że odwołano się bezpośrednio do ich wypowiedzi i opinii w zakresie stop­nia zaspokojenia potrzeb materialnych (porównanie średniej renty czy emerytury z przeciętną płacą przypadającą na jednego zatrudnionego byłoby błędne ze względu na różne potrzeby tych grup ludności). Oce­niając warunki materialne tej specyficznej grupy, nie sposób pominąć subiektywnego poglądu samych respondentów na ich sytuację material­ną (tabela 1). Jak z niej wynika, 66,4% osób, tj około 2h badanej popu­lacji określa swoją sytuację materialną jako dobrą, zadowalającą. Nato­miast 33,6% ocenia swoją sytuację jako złą, tragiczną.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!