OBJĘCIE INTEGRACJĄ

Integracja obejmuje zatem wszystkie sfery życia i działalności jed­nostki niepełnosprawnej, w tym dotyczącej życia rodzinnego, udziału w grupach rówieśniczych, samorządowych, rehabilitacyjnych i produk­cyjnych. W każdej z tych dziedzin występują zakłócenia i utrudnienia, które w wielu przypadkach są nie tylko złem koniecznym, ale jednocześ­nie siłą napędową pozwalającą osiągać zadowalające wyniki ekonomiczne i rehabilitacyjne. Wszelkie zabiegi integracyjne mają na celu racjonalne włączenie się jednostek niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz grup społecznych, w których one funkcjonują, d-o realizacji zadań rehabilita­cyjnych, produkcyjnych bądź usługowych. Typologia ludzkich zachowań w procesie integracji wyznacza cały szereg czynników. Są to — mówiąc najogólniej — czynniki medyczne (np. stan zdrowotny, jego stabilizacja), psychiczne (np. postrzeganie sie­bie i innych ludzi, akceptacja siebie mimo niepełnej sprawności), społecz­ne (np. postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, role społeczne- ludzi niepełnosprawnych, i-ch funkcje), pedagogiczne (np. zadowolenie z pracy, stabilizacja zawodowa), kulturalne (możliwości i sposób uczestni­ctwa w kulturze), ekonomiczne (np. płace) i inne.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!