MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA POSTAW WOBEC LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU

Za najbardziej rozpowszechnioną w psychologii można uznać defini­cję postawy jako względnie trwałej tendencji do zachowywania się w spe­cyficzny sposób wobec jakiejś osoby, sytuacji czy problemu (S. Mika 1981). Każda postawa zawiera trzy elementy — myślowy, uczuciowy i działania (T. Tomaszewski 1979). Składnik myślowy może być wy­rażony słownie w postaci poglądów na przedmiot postawy. Składnik działania przejawia się w czynnym zachowaniu wobec przedmiotu po­stawy. Składnik uczuciowy znajduje swój wyraz zarówno w wypowie- dziąch, jak i zachowaniu się w swoisty sposób. Postawa odbiorcy wobec przekazywanych przez środki masowej ko­munikacji treści nie jest więc tylko oceną tych treści, ale zawiera rów­nież odpowiedni ładunek uczuć, które wyznaczają działanie wobec tych treści.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!