MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY

Takie poglądy spotyka się jeszcze w publikacjach niektórych auto­rów.Czyż potwierdzeniem tego nie jest stworzony przez ludzi pełnospraw­nych dla ludzi niesłyszących — świat niemożności? Świat, w którym do­minuje ocena, że człowiek niesłyszący nie potrafi wielu rzeczy, że po­siada ujemne cechy, a jednocześnie, w którym rzadko panują oceny ade­kwatne do tego, że ten człowiek potrafi dokonać wielu rzeczy lepiej niż człowiek pełnosprawny i że najczęściej ów pejoratywny stereotyp czło­wieka niesłyszącego — absolutnie nie znajduje potwierdzenia (…)”.(…) Trzeba jednocześnie stwierdzić, że jeszcze dziś, mimo wielu prac nau kowych nad człowiekiem niesłyszącym — jest on nadal istotą niezna­ną (…)”.Jakie są dzisiejsze możliwości i perspektywy integracji głuchych w nurt życia pełnosprawnego społeczeństwa? (świadomie pomijam tu lu­dzi niedosłyszących). Z przyczyn obiektywnych chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami, podać pod rozwagę niektóre myśli oparte na włas­nym doświadczeniu życiowym.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!