MIEJSCE LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU I DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJONALNEJ

Problemy ludzi niepełnosprawnych, ich potrzeby i miejsce w życiu społeczeństwa znalazły wyraz we wzrastającej liczbie publikacji z tego zakresu oraz w badaniach podejmowanych przez różne dyscypliny nau­kowe, m. in. przez medycynę, pedagogikę, politykę społeczną, psycholo­gię, socjologię i dyscypliny pokrewneDokonując przeglądu piśmiennictwa dotyczącego ludzi niepełnospraw­nych na terenie miasta Opola nie spotkałem się z opracowaniem inte­resującego mnie problemu. Opole ma specyficzną strukturę ludności związaną z sytuacją geopolityczną miasta (autochtoni, ludność napływo­wa z Polski centralnej, repatrianci). Duży odsetek ludzi starszych wie­kiem, zróżnicowana sytuacja ekonomiczna i życie kulturowe poszczegól­nych grup społecznych powoduje, że sytuacja życiowa ludzi niepełno­sprawnych jest wieloaspektowa i złożona.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!