INTEGRACJA GRUP SPOŁECZNYCH

Gdy mówimy o integracji grup społecznych w pewną całość, myślimy o    eliminowaniu barier dzielących ludzi w zależności od różnych kryte­riów, np.: wieku, pochodzenia społecznego, przynależności do danej gru- py etnicznej czy stanu zdrowia. Środki masowego przekazu spełniać mo­gą istotną rolę w procesie integracji ludzi niepełnosprawnych w nurt zwykłego życia, ponieważ stanowią szansę kształtowania sytuacji ułatwia­jących osobom poszkodowanym włączanie się w życie społeczne i zawo­dowe. Do takich sytuacji zaliczamy występowanie u ludzi pełnospraw­nych postaw akceptacji i tolerancji wobec ludzi niepełnosprawnych oraz posiadanie przez człowieka poszkodowanego na zdrowiu sprawności umo­żliwiających mu funkcjonowanie w zwykłym środowisku społecznym.Wychowawcza funkcja środków komunikowania polega raczej na wzmacnianiu czasem i kształtowaniu postaw społeczno-moralnych odbiorcow, także na rozwijaniu wrażliwości estetycznej i kształtowaniu :smaku estetycznego oraz na kształtowaniu światopoglądu.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!