INFORMACJE O CELU, PROBLEMACH I ORGANIZACJI BADAN

Przekonanie o doniosłej roli, jaką spełniać mogą środki masowego przekazu w procesie społecznej integracji ludzi niepełnosprawnych, jak również przeświadczenie o konieczności ingerencji pedagogicznej w od­działywanie środków masowej komunikacji skłoniło mnie do podjęcia ba­dań empirycznych poświęconych temu zagadnieniu.Podstawowym celem badań było określenie możliwości wykorzysta­nia środków masowego przekazu w procesie społecznej integracji ludzi, niepełnosprawnych oraz wskazanie zadań pedagoga wynikających z uwzględnienia oddziaływań środków komunikacji masowej. W bada­niach poddano analizie korzystanie z wybranych środków komunikacji masowej — telewizji, radia, prasy. Sformułowałam następujące proble­my badawcze:Jakie są możliwości kształtowania poprzez środki masowego prze­kazu pożądanych postaw wobec ludzi niepełnosprawnych? Czy w środkach masowego przekazu podejmuje się próby kształto­wania warunków sprzyjających realizacji zasad integracji społecznej lu­dzi niepełnosprawnych?

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!