DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻB REHABILITACYJNYCH

Podobnie przedstawia się działalność służb rehabilitacyjnych w zakła­dach szkoleniowo-produkcyjnych PZG, spółdzielczości inwalidzkiej, nie­których zakładach przemysłu kluczowego, zatrudniających większą grupę głuchych. W tej więc sytuacji, z braku „możliwości” integracyjnych, Pol­ski Związek Głuchych został niejako zmuszony do objęcia roli „opiekuna społecznego” z jego funkcjonowaniem w charakterze „rodziny opiekuń­czej ’ w stosunku do wszystkich głuchych. Reasumując, wbrew głoszonym teoriom, obserwujemy w praktyce wzrost tendencji izolacyjnej w środowisku ludzi głuchych na nie­korzyść procesów integracyjnych. Dlatego też zgadzam się całkowicie z wypowiedzią J. Hendzla, która zasługuje na szczególne podkreślenie, że dalszym potwierdzeniem powyższego „(…) jest funkcjonujący nadal w społeczeństwie fałszywy stereotyp (choć na szczęście coraz rzadszy), zgodnie z którym człowiek niesłyszący to osoba nieprzystosowana spo­łecznie, nie potrafiąca myśleć abstrakcyjnie, charakteryzująca się nie­udolnością myślenia i wnioskowania, czy wreszcie osoba nerwowa, agre­sywna, egocentryczna.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!