Kategoria: Zadania pedagoga

MNIEJ KORZYSTNY PRZEPIS

Ten mniej od poprzedniego korzystny dla nich przepis zmieniło za­rządzenie. Ministra Oświaty i Wychowania z 15 lutego 1982 r. w sprawie zasad przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej liceów ogólnokształ­cących i szkół zawodowych dla młodzieży. Zawiera ono w załączniku regulamin dający preferencje kandydatom z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, gdy mają orzeczenie poradni wychowawczo-zawodowej, kwalifikujące ich do szkół zasadniczych i śred­nich po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, a w szczególnych przypadkach i bez tego egzaminu. Postanawia ono bo­wiem, że kandydaci z ciężkimi wadami rozwojowymi i kalectwami „na wniosek wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej powinni być zwolnieni przez komisję z egzaminu wstępnego i przyjęci do określonej szkoły” (§ 15,2).\

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!

W PRZYJĘCIU DO SZKÓŁ

Natomiast w przyjęciu do średnich szkół artystycznych: plastycz­nych, muzycznych, baletowych preferencji niepełnosprawni nie mają.Przysługują one jedynie kandydatom, którzy uzyskali najwyższą ocenę z egzaminu wstępnego. Jest to niedopatrzenie wymagające naprawy, a zarządzenie  uzupełnienia.Przytoczone przepisy ujawniły wahanie tendencji integracyjnych nie­pełnosprawnych z pełnosprawnymi w kształceniu zawodowym tak bar­dzo silnych od roku 1962 do 1974, ich osłabienie od 1974 do 1982 roku — i ponowne ich wzmocnienie. Owo wahanie odzwierciedla stosunek władz oświatowych do kształcenia młodocianych niepełnosprawnych wobec na­paru potrzeb społecznych na nieprzygotowane do tych specjalnych za­dań zwykłe szkoły średnie oraz wobec światowych trendów w rehabili­tacji (A. Hulek, 1984, s. 129—133).

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!

OBOWIĄZKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOBEC UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dotyczące integracji niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w kształ­ceniu zawodowym zarządzenia i instrukcje określają obowiązki i’ zadania szkół podstawowych, poradni wychowawczo-zawodowych, szkół ponad­podstawowych wobec młodocianych niepełnosprawnych.Owo cytowane już zarządzenie jninistra oświaty z 1962 r., jak i za­rządzenie ministra oświaty i wychowania dotyczące orientacji i porad­nictwa zawodowego zobowiązują szkoły podstawowe, w których pobie­rają naukę uczniowie niepełnosprawni, do uświadomienia im możliwości dalszego kształcenia się w szkołach zawodowych, a w szczególności do zainteresowania ich rodziców albo opiekunów, oraz odpowiednie insty­tucje i specjalistów tym kształceniem .Wśród tych specjalistów nauczyciele ze szkół podstawowych odgry­wają największą rolę w pokierowaniu zainteresowaniami i losami zawodo­wymi niepełnosprawnych wychowanków. Oni decydują, czy te losy bę­dą podobne losom ich pełnosprawnych kolegów.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!

SZCZEGÓLNA SZANSA

Szczególną szansę mogą dać niepełnosprawnym uczniom nauczyciele takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, rysunek,zajęcia praktyczno-techniczne, tj. przedmiotów mających wpływ na kształcenie zawodowe i na jego wyniki (S. Szajek, 1970, s. 129—225). Dobre wyniki, chociaż w jednym z wymienionych przedmiotów, sprzy­jają wyrobieniu u ucznia odpowiedniej postawy do nauki i przyszłych zainteresowań zawodowych, mogą być pomocne w wytyczeniu celów życiowych, wpływać na rozwój poczucia pewności własnych sił, przy­najmniej w niektórych zakresach, wzmacniać motywację kształcenia się, samokształcenia, pracy nad sobą. Pewne wyniki dydaktyczne i wycho­wawcze sprzyjają orientacji zawodowej oraz prawidłowej poradzie za­wodowej udzielanej młodocianemu niepełnosprawnemu. W

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!