Kategoria: Media

Środki masowego przekazu

Dla każdej z grup wychowawców wyodrębnić można szczególne za­dania, wynikające ze specyfiki grupy, z jaką pracują.

Przed pedagogami pracującymi z młodzieżą niepełnosprawną znaj­dującą się w ośrodkach rehabilitacyjnych można postawić dwa rodzaje zadań.

Pierwsza grupa to zadania bezpośrednio związane z obecnością środ­ków masowego przekazu w życiu młodzieży i pracy pedagogicznej. Za­liczam do tych zadań:

  • przygotowanie młodzieży do korzystania ze środków masowego- przekazu jako elementu szerszych oddziaływań ukierunkowanych na wprowadzanie w świat dóbr kultury,
  • kształtowanie umiejętności kierowania odbiorem, świadomego wy­bierania treści wartościowych, wykorzystania ich w procesie rozwoju osobowości,
  • doradztwo kulturalne — wybrane na podstawie wcześniejszej ana­lizy programy wartościowe i polecenie ich młodzieży jako godnych po­znania,
  • wykorzystanie programów radiowych, telewizyjnych i prasy w pro­cesie dydaktycznym w celu upoglądowienia zajęć,
  • dyskusje o wybranych składnikach programów i działaniu środ­ków masowego przekazu.
Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!