Kategoria: Aspekty integracji społecznej

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

Człowiek jako istota społeczna, żyjąca w grupie roz­wija siebie poprzez oddziaływanie grupy na niego. Umiejętne kierowanie grupą i wzbudzanie zainteresowań, powoduje, że osoba żyjąca i przeby­wająca w grupie, akceptuje wartości grupy i uznaje wypracowane war­tości w grupie za własne. Poprzez stały rozwój grupy człowiek tej spo­łeczności rozwija siebie, wzbogaca swoje cechy osobowości, kształtuje poglądy, postawy i uczucia. Turystyka, imprezy turystyczne, zorganizo­wany wspólny wypoczynek czynny to teren wspólnych oddziaływań na cechy osobowości. Maksymalne wykorzystanie zorganizowanego wypo­czynku czynnego, zaangażowanie własnego „ja” w pracach dla dobra grupy, to nie tylko zaspokojenie potrzeb psychicznych, ale wzbogacanie własnej osoby o nowe wartości i cechy.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!

WYZWOLENIE UCZUĆ

Angażowanie własnej osoby w różnorakich formach wypoczynku to możliwości rozwoju zaintereso­wań otaczającym światem, rzeczywistością, poznawaniem praw zachodzą­cych w przyrodzie. Dzięki różnym praktycznym formom poznawania w turystyce i wypoczynku, wyzwalają ii ukierunkowują się wrodzone skłonności poznawcze, wykorzystuje się energię. Duże znaczenie mają przy tym momenty odkrywcze, emocjonalne, przygodowe, humorysty­czne.Przeżycia powodują wyzwolenie uczuć, sprawiają, że to co było do­tąd obojętne, staje się czymś przyjemnym, bliskim, zrozumiałym i po­trzebnym. Metody i formy, jakimi posługuje się turystyka i wypoczynek czynny są bardzo efektywne dzięki swojej mnogości i atrakcyjności* śro­dowiska, sprzyjają samodzielnemu myśleniu i działaniu, kształtowaniu niesehematycznych, uproszczonych poglądów na rzeczy i zjawiska, do­strzeganie ich przemian, są jak gdyby dialektyczne, kształtują też wszech­stronnie osobowość, angażują społecznie, uczą i wychowują.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!

WRAŻENIA ZMYSŁOWE

Wrażenia zmysłowe, również odgrywają doniosłą rolę, dostarczane przez receptory (słuch, wzrok, dotyk, węch, smak) wiążą się mimowolnie powodują różnego rodzaju skojarzenia, przyczyniają się do lepszego utrwalenia wrażeń i sprzyjają tworzeniu się poglądów na rzeczy i zja­wiska otaczającego świata. Każda impreza turystyczna wzbudza uczucia wyższe, uczy patriotyz­mu opartego na poznawaniu przeszłości i teraźniejszości własnego kraju, poznawania tradycji narodowo-wyzwoleńczych, bohaterstwa i zaangażo­wania polskiego bojownika o wolność i sprawiedliwość. Wycieczki poza granice kraju sprzyjają pogłębianiu uczuć internacjonalistycznych przez poznanie zwyczajów i obyczajów, osiągnięć i warunków życia ludzi pra­cy innych krajów, możliwości porównywania osiągnięć, braterstwa i po­mocy wzajemnej.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!

ZAANGAŻOWANY WYPOCZYNEK

Zaangażowany wypoczynek czynny, czy też turystyka, uczy nadto odwagi, hartu, poczucia solidarności koleżeńskiej, kształtuje postawy chęci do dalszego życia, poprawę własnych warunków życia i odpo­wiedzialności za jutro, aby było można szybciej i efektywniej rewalidować własne upośledzenie.Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu człowieka, ujmu­je go w różnych aspektach w zależności od okresu życia (wieku) i dzia­łalności. Osoba upośledzona na zdrowiu, to jednostka społeczna, żyjąca, przyj­mująca i realizująca przyjęte zasady i wzory postępowania obowiązujące w danej społeczności niezależnie od przyjętych zasad światopoglądowych, wzorów moralnych i etycznych.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!