AKCEPTACJA PRZEZ ŚRODOWISKO

Tam, gdzie klasy specjalne były przez śro­dowisko szkoły normalnej zaakceptowane i zajmowały równorzędną z normalnymi klasami pozycję w systemie kształcenia, istniało dużo mo­żliwości, by jednostki upośledzone umysłowo uczestniczyły razem z dsieć- mi normalnymi w pracach różnych kół zainteresowań i organizacji szkol­nych. Analizując sytuację klas specjalnych na terenie szkoły normalnej stwierdzono, że możliwości realizacji zasady wychowania upośledzonych umysłowo w integracji z normalnymi jest stosunkowo dużo i że są one różnorodne. Z możliwości tych mogli korzystać jednak tylko ci ucznio­wie, którzy dochodzili do klas specjalnych. Jak już zaznaczono na wstę­pie dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkoły rzadko korzystała z tych możliwości. Z przyczyn zupełnie obiektywnych nie brali oni udziału w różnych formach spędzania czasu wolnego, które oferowała im szkoła.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!